Přijďte si odpočinout a nabrat síly
do krásného prostředí Lázní Evženie v Klášterci nad Ohří

Oznámení o štěpení akcií, přeměně akcii a zvýšení ZK

OZNÁMENÍ O ŠTĚPĚNÍ AKCIÍ, O ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

OZNÁMENÍ O NEPENĚŽITÉM VKLADU

VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ A KE SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

Lázně Evženie a.s., IČO: 273 59 174, se sídlem Kyselka 104, 431 51 Klášterec nad Ohří, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1936 (dále „Společnost“), tímto ve smyslu ust. § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“), a zároveň ust. § 342 a násl. a ust. § 472 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),

tímto oznamuje, že dosavadní jediný akcionář Společnosti, Město Klášterec nad Ohří, IČO: 002 61 939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, zastoupeno Ing. Štefanem Drozdem, starostou (dále jen „Město Klášterec nad Ohří“) při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 23. 11. 2021 na základě notářského zápisu NZ 1645/2021 sepsaného dne 23. 11. 2021 jménem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, Mgr. Sandrou Tomanovou, notářskou kandidátkou (dále jen „Rozhodnutí“):

a)     o štěpení akcií Společnosti tak, že každá jedna akcie Společnosti v listinné podobě dosud ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) se štěpí na dvě stě kusů akcií v listinné podobě s novou jmenovitou hodnotou jedné nové akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); a zároveň

b)     o přeměně podoby všech akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou; a zároveň

c)      o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 102.800.000,- Kč (slovy: jedno sto dva miliony osm set tisíc korun českých), tj. z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na novou výši 112.800.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů osm set tisíc korun českých), které bude provedeno úpisem 102 800 (slovy: jedno sto dva tisíce osm set) kusů nových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen „Nové akcie“), přičemž emisní kurs každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Společnost dále oznamuje, že v souladu s Rozhodnutím bude shora popsané zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno bez využití přednostního práva takto:

1)     Město Klášterec nad Ohří jakožto určený zájemce 1 vnese do Společnosti nepeněžitý vklad, kterým je soubor nemovitého a movitého majetku – areál „Lázně Evženie“, Klášterec nad Ohří, ul. Kyselka, popsaný a oceněný výnosovou a porovnávací metodou tak, jak je uvedeno ve znaleckém posudku znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Truhlářská 3/1108, 110 00 Praha 1, ze dne 1. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2021, číslo posudku N44349/21 (dále též jen „nepeněžitý vklad“). Součástí tohoto nepeněžitého vkladu jsou zejména tyto nemovitosti:  

-          pozemková parcela č. 1167/3, část o výměře 527 m2, zaměřená geometrickým plánem č. 1628-99/2020 a označená jako pozemková parcela č. 1167/4,--------------------------------

-          pozemková parcela č. 1169/1 o výměře 358 m2-----------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1169/4 o výměře 42 m2,-------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1169/5 o výměře 80 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p., stavba technické vybavenosti,--------------------------------------------------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1169/6 o výměře 43 m2,-------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1169/7 o výměře 1696 m2,----------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1169/8 o výměře 108 m2,------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1174/1 o výměře 6174 m2,----------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1178/1 o výměře 606 m2,------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1179 o výměře 346 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 20, stavba občanské vybavenosti,--------------------------------------------------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1182 o výměře 1317 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 104, jiná stavba,     

-          pozemková parcela č. 1183/1 o výměře 213 m2,------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1183/3 o výměře 1672 m2,----------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1183/6 o výměře 111 m2,------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1183/7 o výměře 122 m2,------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1183/8 o výměře 128 m2,------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1183/9 o výměře 13 m2,-------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1185/5, část o výměře 274 m2, zaměřená geometrickým plánem č. 1628-99/2020 a označená jako pozemková parcela č. 1185/7,--------------------------------

-          pozemková parcela č. 1167/1, část o výměře 6 m2, zaměřená geometrickým plánem č. 1628-99/2020 a označená jako pozemková parcela č. 1167/1,--------------------------------

-          pozemková parcela č. 1203/1, část o výměře 4 m2, zaměřená geometrickým plánem č. 1628-99/2020 a označená jako pozemková parcela č. 1203/4,--------------------------------

-          pozemková parcela č. 1200/3 o výměře 182 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 102, stavba občanské vybavenosti,--------------------------------------------------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1201/1 o výměře 185 m2,------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1201/2 o výměře 34 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p., stavba občanské vybavenosti,--------------------------------------------------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1202/2 o výměře 67 m2,-------------------------------------------

-          pozemková parcela č 1172/1, část o výměře 3686 m2, zaměřená geometrickým plánem č. 1644-24/2021 a označená jako pozemková parcela č. 1172/1, -------------------------------

-          pozemková parcela č. 1173 o výměře 22 m2 a --------------------------------------------

-          pozemková parcela č. 1175/5, část o výměře 1514 m2, zaměřená geometrickým plánem č. 1644-24/2021 a označená jako pozemková parcela č. 1175/5, -------------------------------

zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1, pro katastrální území Klášterec nad Ohří, a obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov.-----------------------------------------------------------------

 

Nepeněžitý vklad byl shora citovaným znaleckým posudkem oceněn částkou ve výši 45.262.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě šedesát dva tisíce korun českých), za který bude Městu Klášterec nad Ohří vydáno 45.262 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).        

Výše emisního kursu, který má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu Městem Klášterec nad Ohří splacen, činí částku ve výši 45.262.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě šedesát dva tisíce korun českých).           

2)     Město Klášterec nad Ohří jakožto určený zájemce 1 dále vnese do Společnosti peněžitý vklad ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) představující emisní kurs 10 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

3)    Obchodní společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IČO: 451 93 452, se sídlem Priessnitzova 299/12, 790 01 Jeseník, jakožto určený zájemce 2 vnese do Společnosti peněžitý vklad ve výši 57.528.000,- Kč (slovy: padesát sedm milionů pět set dvacet osm tisíc korun českých) představující emisní kurs 57.528 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Společnost dále vyzývá Město Klášterec nad Ohří, aby jakožto dosavadní jediný akcionář Společnosti odevzdalo dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to na adrese sídla Společnosti. Pokud Město Klášterec nad Ohří ve stanovené lhůtě listinné akcie Společnosti nepředloží, Společnost vyzve Město Klášterec nad Ohří k předložení listinných akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané listinné akcie prohlášeny za neplatné.

Společnost dále vyzývá akcionáře, aby si v souvislosti s přeměnou akcií Společnosti na zaknihované akcie a v souvislosti s úpisem Nových akcií Společnosti zřídili majetkové účty v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., pokud tak ještě neučinili, a dále aby Společnosti sdělili čísla takových majetkových účtů, na které mají být zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

Za obchodní společnost Lázně Evženie a.s.

Mgr. Vojtěch Marvan, člen představenstva